สนใจสมัครด้วยตัวเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานมาที่
ฝ่ายบุคคล บริษัท เอส พี อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จำกัด (วงเล็บมุมซองสมัครงาน)
เลขที่ 14 / 17 หมู่ 1 ถนนพระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร 0-24161712-15
E-mail : [email protected]

Recruitment

Position เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออก (Export Officer)
Qualifications - เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Position รองหัวหน้าฝ่าย Key Account (Modern Trade)
Qualifications - เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
- มีประสบการณ์ในการติดต่อห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต อย่างน้อย 3 ปี
Position เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ (Graphic Designer)
Qualifications - เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการออกแบบได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ